Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze app de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Van Dijk en haar opdrachtgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze app. 

© 2018  Van Dijk 

Alle intellectuele eigendomsrechten in deze app komen uitsluitend toe aan de opdrachtgever. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze app worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@vandijk .nl.

Bepaalde verwijzingen in deze app kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Van Dijk en/of haar opdrachtgever geen controle hebben. Van Dijk  en haar opdrachtgever dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of juistheid van deze.