RECONSTRUCTIE MARATHONWEG

Het project betreft de reconstructie van de Marathonweg in de gemeente Vlaardingen. Het werk betreft het reconstrueren van diverse kruisingen en de tussenliggende wegvakken op de Marathonweg. Het werk is hiervoor opgedeeld in de volgende deelprojecten:

 • deelproject 2: kruising Marnixlaan;
 • deelproject 3: kruising Floris de Vijfdelaan;
 • deelproject 4: kruising A20-Westlandseweg;
 • deelproject 5: tussenliggende wegvakken.

In de diverse deelprojecten vinden de volgende activiteiten plaats:

 • opstellen benodigde werkplannen;
 • communicatie met de betrokken stakeholders;
 • afstemming werkzaamheden derden en/of nevenaannemers;
 • opbreken van de bestaande verhardingen en funderingen;
 • opruimwerkzaamheden;
 • grondwerkzaamheden;
 • aanbrengen kolken en kolkleidingen;
 • plaatsen nieuwe i-vri installatie;
 • aanbrengen mantelbuizen en kabels;
 • aanbrengen elementenverhardingen;
 • aanbrengen asfaltverhardingen;
 • aanbrengen inrichtingselementen;
 • aanbrengen beplanting;
 • toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • bijkomende werkzaamheden.